Úvodná stránka

Základná škola (skracuje sa ako ZŠ) je základný článok vzdelávanie maloletých. Dochádzka do základnej školy je vo všetkých vyspelých a vo väčšine rozvojových krajín povinné, čo znamená, že absencia žiaka je povolená iba v odôvodnených prípadoch (choroba, úmrtie vrodine atď).

 

V roku 2003 existovalo v SR 3 870 základných škôl, ktoré navštevovalo 956 324 detí. Priemer žiakov na jednu triedu bol 21,3. Teraz v roku 2010 extistuje v SR na 4 100 základnýchškôl.

 

Základná škola pokrýva dva medzinárodne uznávané stupne výučby podľa UNESCO - ISCED. Prvý stupeň (teraz 1-5 trieda, predtým aj len 1-4 trieda, do roku 1945 všeobecná škola) je medzinárodne označovaný ako primárne vzdelanie - ISCED 1, druhý stupeň (teraz 6-9 trieda, dřve aj 5-8 trieda, do roku 1945 meštiansku školu, prípadne prvé ročníky gymnázia, reálnehogymnázia, reálky, obchodné akadémie a pod.) je nenižším stupňom vzdelania medzinárodneoznačovaného ako sekundárny.